Utmärkelsen Årets Entreprenör

Utmärkelsen Årets Entreprenör

den oberoende och icke-kommersiella utmärkelsen

Syftet med Utmärkelsen

Utmärkelsen Årets Entreprenör har tillkommit för att lyfta fram entreprenörskapet och dess betydelse för utveckling av affärsverksamheten i företag och organisationer i Sverige. Med utmärkelsen vill Stiftelsen Bolleks Kunskapsfond skapa förebilder och därigenom stimulera entreprenörsandan. En mycket viktig grundsten i arbetet är att de som kan komma ifråga för utmärkelsen arbetar på ett verkligt seriöst sätt så att tävlingen aldrig kan ifrågasättas. Målet är att finna värdiga, entreprenöriella "idealtyper" i enlighet med de kriterier som fastställts och som beskrivs nedan.

Kriterier

Följande fyra kriterier för en god entreprenör ligger till grund för utmärkelsen:

1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft

Entreprenören ska ha en djup övertygelse om huvudproduktens/tjänstens och företagets/organisationens förträfflighet. Kandidaten ska med sin obändiga tilltro framgångsrikt ha övervunnit svåra motgångar eller problem, gärna med nya idéer och metoder. Där andra ger upp inför svårigheter känner entreprenören en utmaning och ser en spännande möjlighet. Tålamod ska betraktas som en dygd och envishet ska i detta avseende inte ses som en nackdel. Den entreprenöriella gärningen kan t.o.m. ha satt sin prägel på personligheten och omvänt.

2. En nyskapande kreatör

Entreprenören må gärna ha observerat en brist i marknadens utbud och skapat ett nytt komplement eller alternativ. Det är ett viktigt plus om kandidaten varit lyhörd för, och anammat signaler från, potentiella kunder och därmed funnit uttalade och outtalade behov. Likaledes är det en stark merit om entreprenören har hittat nya enklare och effektiva sätt att marknadsföra, sälja och distribuera produkter/tjänster till kunderna. Det kan också handla om kreativa imitationer eller kreativa tillägg till sådant som redan finns.

3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner

Den ideala entreprenören har visioner, kan se den helhet i vilken han/hon verkar, utan att förlora verklighetsförankringen. Entreprenören är således även realist. Vi vill framför allt lyfta fram de människor som skapar växande verksamheter. Därför har entreprenörens tillväxtambitioner betydelse.

4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang

Utmärkelsen ska spegla det verkligt goda företagandet, något att sträva efter. Det är därför viktigt att entreprenören exempelvis inte blandar ihop företagets/organisationens ekonomi med den privata på ett tvivelaktigt sätt. Kandidater (och verksamheter) med betalningsanmärkningar och stora skatteskulder ska undvikas om inte mycket starka och särskilda skäl föreligger. God moral och etik är viktiga ingredienser för utmärkelsen, liksom förmågan att på ett övertygande sätt kommunicera företagets mål och riktlinjer med medarbetare, kunder och intressenter. Till god förebild kan också räknas samhällsengagemang av olika slag (t ex engagemang i Ung Företagsamhet, skolan, kommunen, medverkan till ökat företagande på olika sätt) och kan om allt annat är lika mellan två kandidater ges ett plusvärde.

För att ytterligare säkerställa kvaliteten i Utmärkelsen bör minst en, helst två, referenspersoner anges som kan styrka hur den nominerade uppfyller kriterierna.

Bedömning av nominerad

Varje nominerad person kommer att få ett brev/e-post som talar om att de är nominerade och en fråga om de vill delta i tävlingen.

Som underlag för bedömningen ska den som nominerar lämna följande information:

  1. Den nominerade personens namn, postort, telefonnummer, e-postadress samt företagets/organisationen, organisationsnummer och län.

  2. Motiveringar kopplat till de fyra kriterierna till varför personen som nomineras förtjänar Utmärkelsen Årets Entreprenör gärna kompletterat med material som bevis på motiveringarna.

  3. Namn, företag/organisation, postort, telefonnummer och e-postadress till den som nominerar.

  4. Namn postort, telefonnummer och e-postadress till minst en referensperson.

Efter att nomineringarna har mottagits och registrerats kvalitetskontrolleras och preliminärbedöms inlämnad nominering.

Om dokumentationen är bristfällig, dvs. om entreprenörsgärningen inte beskrivits tillräckligt tydligt, riskerar vissa nominerade att få ett sämre utgångsläge än andra. Detta kan minska deras möjligheter att få Utmärkelsen Årets Entreprenör.